AZA-TECH Sp. z o.o.
realizuje projekt
współfinansowany
z funduszy europejskich

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Działając na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) (w skrócie RODO) Spółka  AZA – TECH informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AZA – TECH Spółka z o. o. z siedzibą w Depułtycze Królewskie 7A, 22-100 Depułtycze Królewskie, nr KRS 0000537306 NIP: 7123292469, REGON: 360423530, zwana dalej Spółką.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@azatech.pl
 3. Spółka informuje, że przetwarza następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania( jeśli tak), adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz inne dane, które pozwalają na rozpoznanie tożsamości danej osoby fizycznej.
 4. Pana/Pani dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania w związku z prowadzoną przez nas działalnością usługową i wytwórczą,przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1. RODO w celu:
 • zawarcia lub zamiaru zawarcia umowy oraz jej wykonania poprzez zapewnienie prawidłowej realizacji umowy w całym okresie oraz po jej zakończeniu, w związku z rozliczeniami i obowiązkami sprawozdawczymi, rachunkowymi i podatkowymi, jak również z obowiązkami informacyjnymi,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (wystawianie faktur, dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie odpowiednim do przepisów prawa),
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im (przez czas trwania umowy, przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy oraz przez czas trwania postępowań właściwych organów),
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej w związku z zobowiązaniami wobec Spółki.
 1. Do zawarcia, realizacji umowy wymagamy podania przez Pana/Panią danych osobowych zgodnych ze wzorem formularza. Pozostałe uzyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków Spółki i są zgodne z przepisami prawa, które wskazują dane możliwe do przetwarzania.
 2. Czas przetwarzania danych osobowych związany jest z zawarciem, realizacją umowy oraz wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków lub interesów Spółki, np.: z dochodzeniem obrony naszych praw.
 3. Pana/Pani dane zostają przekazane lub udostępnione w naszym imieniu wyłącznie w granicach prawa w celu, np.: realizacji prac zleconych przez Spółkę w związku z zawartą umową z podwykonawcą, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, podatkowe, czy rachunkowe.
 4. Spółka może udostępnić dane osobowe innym podmiotom przetwarzającym dane we własnym imieniu:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, instytucjom prowadzącym działalność płatniczą,

 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków.
 • Spółka nie planuje przekazywać Pana/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku), przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu ze względu na prawnie uzasadniony interes. Spółka podejmie działania, które spowodują zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będą istniały podstawy prawne dla ich przetwarzania, w tym dochodzenie lub obrona roszczeń.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody.
 4. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

 

Accessibility